KHAI HỘI CHÙA HƯƠNG XUÂN QUÝ MÃO

Khai hội Chùa Hương Quân Quý Mão 2023 – Thượng tọa Trụ trì đọc lời...

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM CHÙA HƯƠNG

“Chân như đạo Phật rất mầu Tâm trung chữ hiếu niệm đầu chữ nhân Hiếu...

HAI MƯƠI NĂM MỘT THOÁNG MÂY BAY…

Thời gian là một khái niệm, một thuộc tính của vận động dùng để diễn tả trình...