HẠNH NGUYỆN CỦA BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM

       Nhận lời thỉnh mời của Thượng tọa trụ trì Thích Minh Hiền,...